2017 මැයි මස 23 වන අඟහරුවාදා – අද දවස ඔබට කොහොමද? මෙන්න දවසේ ලග්න පලාඵල

මේෂ ලග්නය අද දවස ඔබට ඉතාමත් සුබ දවසක් ලෙස තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. බුද්ධිය වෙහෙසවා කටයුතු කරන අයට නම් ඉතාමත් රමණීය දවසක්. අද දවසේ ඔබට යම් තව කියවන්න...

Published 17 hours ago
On Monday, May 22nd, 2017
0 Comments

2017 මැයි මස 22 වන සඳුදා – අද දවස ඔබට කොහොමද? මෙන්න දවසේ ලග්න පලාඵල

මේෂ ලග්නය අද දිනයේදී ඔබ කරන සෑම කටයුත්තක්ම අලංකාරව, පිළිවෙලට සිදු කිරීමට අමතක කරන්නට තව කියවන්න...

On Monday, May 15th, 2017
0 Comments

2017 මැයි මස 15 වන සඳුදා – අද දවස ඔබට කොහොමද? මෙන්න දවසේ ලග්න පලාඵල

මේෂ ලග්නය අද දිනයේදී ඔබගේ අධ්‍යාපනික කටයුතු තරමක් අඩාල වන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. තව කියවන්න...

On Sunday, May 14th, 2017
0 Comments

2017 මැයි මස 14 වන ඉරිදා – අද දවස ඔබට කොහොමද? මෙන්න දවසේ ලග්න පලාඵල

මේෂ ලග්නය අද දවසේ ඔබට සෞඛ්‍ය පිඩා හේතුකොටගෙන දවසේ කටයුතු වලට බාධාකාරී තත්වයක් මතු තව කියවන්න...

On Friday, May 12th, 2017
0 Comments

2017 මැයි මස 12 වන සිකුරාදා – අද දවස ඔබට කොහොමද? මෙන්න දවසේ ලග්න පලාඵල

මේෂ ලග්නය අද දවසේ ඔබ කරන කටයුතු බොහොමයක් සාර්ථක කර ගන්නට හැකියාව පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම තව කියවන්න...

On Wednesday, May 10th, 2017
0 Comments

2017 මැයි මස 10 වන බදාදා – අද දවස ඔබට කොහොමද? මෙන්න දවසේ ලග්න පලාඵල

මේෂ ලග්නය අද දවස ඔබට ඉතාමත් සුබ දවසක් ලෙස තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. බුද්ධිය වෙහෙසවා කටයුතු තව කියවන්න...

On Tuesday, May 9th, 2017
0 Comments

2017 මැයි මස 09 වන අඟහරුවාදා – අද දවස ඔබට කොහොමද? මෙන්න දවසේ ලග්න පලාඵල

මේෂ ලග්නය අද දිනයේදී ඔබ කරන සෑම කටයුත්තක්ම අලංකාරව, පිළිවෙලට සිදු කිරීමට අමතක කරන්නට තව කියවන්න...

On Monday, May 8th, 2017
0 Comments

2017 මැයි මස 08 වන සඳුදා – අද දවස ඔබට කොහොමද? මෙන්න දවසේ ලග්න පලාඵල

මේෂ ලග්නය දුර බැහැර අධ්‍යාපන කටයුතු හෝ විදේශයන්ට ගොස් අධ්‍යාපනික කටයුතු කිරීමට තව කියවන්න...

On Thursday, May 4th, 2017
0 Comments

2017 මැයි මස 04 වන බ්‍රහස්පතින්දා – අද දවස ඔබට කොහොමද? මෙන්න දවසේ ලග්න පලාඵල

මේෂ ලග්නය අද දිනයේ විවේකය තරමක් අඩු වන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. තමන් අවට සිටින පිරිස් තව කියවන්න...

gossip-lanka-sinhala-news
On Sunday, April 30th, 2017
0 Comments

2017 අප්‍රේල් මස 30 වන ඉරිදා – අද දවස ඔබට කොහොමද? මෙන්න දවසේ ලග්න පලාඵල

මේෂ ලග්නය අධ්‍යාපන කටයුත්තක නිරත වන මේෂ ලග්න හිමියන්ට අද දිනය තුල තරමක් බාධා ඇති තව කියවන්න...

error: Content is protected !!