2017 අගෝස්තු මස 22 වන අඟහරුවාදා – අද දවස ඔබට කොහොමද? මෙන්න බලන්න ලග්න පලාඵල

මේෂ ලග්නය තරගකාරී කටයුතු සහ කායික ශක්තීන් මුල් කරගෙන කරනුලබන කටයුතු වලින් ජයග්‍රහණ ලබාගත හැක. විවාහ කටයුතු ප්‍රමාද වුන අයට ඒවා සාර්ථක තව කියවන්න...

Published 1 day ago
On Monday, August 21st, 2017
0 Comments

2017 අගෝස්තු මස 21 වන සඳුදා – අද දවස ඔබට කොහොමද? මෙන්න බලන්න ලග්න පලාඵල

මේෂ ලග්නය අද දිනයේදී ඔබ කරන සෑම කටයුත්තක්ම අලංකාරව, පිළිවෙලට සිදු කිරීමට අමතක කරන්නට තව කියවන්න...

On Saturday, August 19th, 2017
0 Comments

2017 අගෝස්තු මස 19 වන සෙනසුරාදා – අද දවස ඔබට කොහොමද? මෙන්න බලන්න ලග්න පලාඵල

මේෂ ලග්නය අද දවස ඔබට ඉතා කාර්ය බහුල දවසක්. නමුත් තමන්ගේ කටයුතු වලට වඩා අන් අයගේ කටයුතු තව කියවන්න...

On Thursday, August 17th, 2017
0 Comments

2017 අගෝස්තු මස 17 වන බ්‍රහස්පතින්දා – අද දවස ඔබට කොහොමද? මෙන්න බලන්න ලග්න පලාඵල

මේෂ ලග්නය ඔබට අද තරමක් දුරට බාධක යෙදෙන දවසක්. වචනය ප්‍රවේසම් කර ගෙන කටයුතු කිරීම තව කියවන්න...

On Wednesday, August 16th, 2017
0 Comments

2017 අගෝස්තු මස 16 වන බදාදා – අද දවස ඔබට කොහොමද? මෙන්න දවසේ ලග්න පලාඵල

මේෂ ලග්නය අද ඔබට කෙටි ගමන් බිමන් බහුල කරන දවසක්. උරුම හරුමකම් පිලිබඳ ගැටළු ඇති වෙන්න තව කියවන්න...

On Tuesday, August 15th, 2017
0 Comments

2017 අගෝස්තු මස 14 සිට 20 දක්වා – මේ සතිය ඔබට කොහොමද? මෙන්න බලන්න ලග්න පලාඵල

● මේෂ ආර්ථික වශයෙන් පාඩු සිදුවිය හැක. සතිය පුරා යම් යම් කරදර වලට මුහුණ පෑමටත් ඉඩ ඇති තව කියවන්න...

On Monday, August 14th, 2017
0 Comments

2017 අගෝස්තු මස 14 වන සඳුදා – අද දවස ඔබට කොහොමද? මෙන්න දවසේ ලග්න පලාඵල

මේෂ ලග්නය අද දිනයේදී ඔබගේ අධ්‍යාපනික කටයුතු තරමක් අඩාල වන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. තව කියවන්න...

On Wednesday, August 9th, 2017
0 Comments

2017 අගෝස්තු මස 09 වන බදාදා – අද දවස ඔබට කොහොමද? මෙන්න දවසේ ලග්න පලාඵල

මේෂ ලග්නය තරගකාරී කටයුතු සහ කායික ශක්තීන් මුල් කරගෙන කරනුලබන කටයුතු වලින් ජයග්‍රහණ තව කියවන්න...

On Tuesday, August 8th, 2017
0 Comments

2017 අගෝස්තු මස 08 වන අඟහරුවාදා – අද දවස ඔබට කොහොමද? මෙන්න දවසේ ලග්න පලාඵල

මේෂ ලග්නය අද දිනයේදී ඔබ කරන සෑම කටයුත්තක්ම අලංකාරව, පිළිවෙලට සිදු කිරීමට අමතක කරන්නට තව කියවන්න...

On Sunday, August 6th, 2017
0 Comments

2017 අගෝස්තු මස 06 වන ඉරිදා – අද දවස ඔබට කොහොමද? මෙන්න දවසේ ලග්න පලාඵල

මේෂ ලග්නය අද දවස ඔබට ඉතා කාර්ය බහුල දවසක්. නමුත් තමන්ගේ කටයුතු වලට වඩා අන් අයගේ කටයුතු තව කියවන්න...

Close
error: Content is protected !!