Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

Advertisements

Unofficial Latest

4-Waten Latest

Contact Gossip Sinhala Editor

Gossip Lanka Photo Gallery

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Archive
Gossip-Lanka-Sinhala-News-Archive
Gossip-Lanka-Sinhala-News-Archive
Gossip-Lanka-Sinhala-News-Archive

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Mervyn-Silva-says-'Mahinda-is-bearing-the-curse-for-hitting-me'-www.gossipsinhalanews.com
uyskao rdcmlaIg m,ÿkafka
wr,sh.y ukaÈrfha ldurhlg
odf.k ug .ymq tfla idmh
- u¾úka

uyskao lshkafk fn,sw;af; ysgmq uodúfhla'' ìõjyu wuq ;sßifkla''
nia .euqKq" ysgmq fmd,siam;s uyskao nd,iQßh" ysgmq nqoaê wxY f,dlald jdlsIaG jf.a whg;a whg fufyu uyskao rdcmlaI .y, ;sfhkj''

ux fyd|g fohsfhd nqÿka woyk ñksfyla' m%;sm;a;s .relhs' uf.a we.g w; ;sín tl ñksfylaj;a hy;ska ysáfha kE' tod ug tkak lsh, wr,sh.y ukaÈrfha ldurhlg odf.k .ymq fj,dfj ;uhs ux oek.;af; uyskaog fl,fjk tl jeä wE;l fkfuhs lsh,'

ug .y, fmdah 2la hkak l,ska uyskao ke;s Nx.ia:dk jqkd' kuq;a fï u¾úka wo;a tod úÈyuhs hkqfjka ysgmq uyck iïnkaO;d wud;H u¾úka is,ajd wmf.a fld<U jd¾;dlrefjl= yd mjid ;sfí' ;udg myr ÿka isoaêh jeä ÿrg;a úia;r lr we;s u¾úka ‘''Th <uhskag u;l we;s uu le<Ksfh fydag,hla jymq wjia:dj' tal whs;s lÜáh fï .ek wr neis,a lshk fydrdg meñKs,s lr,d'

neis,a ta .ek tl fol lr, ysgmq ckdêm;s;=udg fla,ï lsh,' tl mdrgu ug fg,sf*daka lr, wr,sh.y ukaÈrhg tkafkhs lsõjd' ud;a lsjQ ieKska .shd' udj oelal .uka uf.a w;ska w,a,ka we;=f< ldurhlg tlalka .shd' ux ys;=fj ryia l;djlg lsh,' fukak fï fhdaOhd tl mdrgu ug oä ìä .d, .ykav mgka .;a;d' fldÉpr mq¿jka Wk;a ux w;laj;a biaiqfj kE'

miafi huka t<shg lsh, uf.a lf¾ w; odf.k t,shg tlalka wdjd' ux fudfyd;laj;a fkd/§ uf.a Ôma tlg wdjd' uf.a yeá oel, uf.a filshqßá lÜáh weyqjd ‘‘wehs i¾@ lsh,' tafj,dfj ug weඬqï wdjd' miafi ux Æisvdg ^ìß|& flda,a tlla wrf.k w`v w`vd úia;f¾ lshk yeá filshqßá wEfhd;a wyka ysáh' ta fj,dfj tl filshqßá ,ufhla lsõjd 

‘‘oeka kï wmg fyd|gu Iqj¾ i¾ fï hkafk ckdêm;s;=udf. wjidk ldf, lsh,'' ux lshkafk fndreo lsh, wy, n,kav' fï bkafk ta <uh hkqfjka weu;s wdrlaIl wxYfha ks,Odßfhla u¾úka is,ajd úiska wm jd¾;dlreg fmkajd we;s w;r wm jd¾;dlre Tyq foi n,oa§ tlS weu;s wdrlaIlhd ysi i,ñka u¾úka is,ajdf.a l;dj ;yjqre lr we;'

fï ms<sn|j jeäÿrg;a lreKq olajd we;s u¾úka is,ajd ysgmq weu;sjrhd mjid we;af;a ''ug l,ska f.dvla whg fufyu uyskao rdcmlaI .y, ;sfhkj' nia .euqKq" ysgmq fmd,siam;s uyskao nd,iQßh" ysgmq nqoaê wxY f,dlald jdlsIaG Th uq¿ kï ,ehsia;=ju okak ñksy ;uhs uyskaof. mStia´ fïc¾ fkú,a is,ajd' ñksy;a we;s ;rï .=áld, ;sfhkj uyskaof.ka'

.yk fldg fírkav .sys,a,d' uyskao lshkafk fn,sw;af; ysgmq uodúfhla' ckdêm;s ;k;=r jf.a W;=ï ;k;=rla .ul uodúfhlag lrkav nE' rks,a, pkao%sld, jf.a lÜáhf. wy,skaj;a fï ñksyj ;shkav mq¿jkao@ ìõjyu wuq ;sßifkla' wms fïj fiaru bjika ysáfh f,dal ,eÊcdjg lshdh'

uQ,dY%h - ,xldksõiafjí

Gossip Lanka News

DESCRIPTION OF LINK DESCRIPTION OF LINK DESCRIPTION OF LINK DESCRIPTION OF LINK
Gossip-Lanka-Sinhala-News-ArchiveBack to home page
Write comment - www.gossipsinhalanews.com


Gossip Lanka Sinhala News, Mini Gossip Sinhala, Photo Gallery, Gossip Lanka, 4-Waten, Unofficial_________
© 2014-2016 Gossip Sinhala News
Editor - Contact Here
___________________________________________________________________________________________________ Gossip Lanka Sinhala News is a Sri Lankan online news website with rich content of Sri Lankan and world news. 24 Hours sinhala news updates - breaking news from Sri Lanka. The exclusive Sri Lankan online news around the breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip lanka news, world gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, update throughout the day, include Sri Lanka news papers and news/gossip web sites.

Gossip Lanka Mini - Latest

Lowa Wata Videos

Ancient Mysteries of the World

Find Us On Facebook

gossipsinhalanews official fb fan page
gossipsinhalanews official fb fan page

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below

gossipsinhalanews official fb fan page

Gossip Lanka Sinhala Stats

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...