Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

Advertisements

Unofficial Latest

4-Waten Latest

Gossip Lanka Photo Gallery

Contact Gossip Sinhala Editor

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Does-Gotabaya-have-sharks?-www.gossipsinhalanews.com
f.daGdNh ,`. fudareka 
bkak nj we;a;o@

.dÆ jrdfha g.a hd;%djl we;s kdúl wú .nvdj ldf.a o @''

f.daGdNh rdcmlaI ysgmq wdrlaIl f,alïjrhdf.a .,alsiai ksji ;=< fudareka we;s lrk nj wo hï fjí wvú lsysmhl oelaflñ' l<lg fmr ksjerÈ f;dr;=re ke;;a fï ms<sn|j mqj;la m< jqfka bßod ,xld mqj;amf;ah' 

ta óg jir ;=klg muK fmr§h'fï ms<sn| ug uq,skau f;dr;=rla ,enqfka óg jir tlyudrlg muK fmr§h' tys m<uq f;dr;=r yuq jQfha Èkm;du je,a,j;a; uqyq¥ iSudfjka WoEikg njqirhlska uqyqÿ c,h ta wdikak m%foaYfha ksjilg f.k hk njls' tho hqo yuqod finÆka úiska lrkakla nj;a" tu uqyqÿ c, njqirh .,alsiai fyda foysj, hï m%NQ ksjilg f.k hk nj;a tu f;dr;=r ms<sn|j fidhoa§ yuq jQ ldrkd lsysmhls'

ta wkqj fidhd ne,Sfï§ ta wdikakfha we;s jvd;au m%N, m%NQ ksji f.daGdNh rdcmlaI uy;df.a mq;Kqjka fjkqfjka bÈ l< ksji nj;a" tys wdrlaIdjg yuqod finÆka we;s nj;a" f,alïjrhd tu ksjfia ks;r /|k nj;a fy<s úh'

ksjil fudareka we;s l< yelso" yels kï ta flf,io hkak fkdo;a ldrkd ms<sn|j ud ó.uqfõ iqm%isoaO ëjr jHdmdßlfhl=f.ka úuiQ w;r fï .ek wikak;a m%:u Tyq lSfõ wehs okafk keoao f.daGdNh uy;a;hg fudare ÿkafk '''''''' uqo,d,sfk lshdh' 

Tyqg wkqj fudareka we;s lsÍu i|yd gexlshg ks;sm;d kejqï uqyqÿ c,h udre l< hq;=h' tf,iu wdydr i|yd mKmsáka idudkH m%udkfha udÆjka Èh hq;=h' ud okakd mßÈ iy lshjd we;s mßÈ hqo udkisl;ajfhka yd n,fhka Wkaudohg m;a jQjkag wuq;=u wdldrfha úfkdaodxY yd ;%dih" f,a oelSfï wYdj jeks ufkdajHdëka j,ska fmÆk nj ud oksñ' 

j.lsjhq;= mqj;a m;a udOHfõ§fhl= f,i iy mqj;am;la f,i ksjerÈ f;dr;=re ish,a, yd idlaIs ksjerÈ ;yjqre ùulska f;drj m< fkdlsÍu rdjfha;a" udf.a;a m%Odku m%;sm;a;sh neúka tod th m< fkdlf,ah' ta wkqj hï f,il tjeks fohla ;snqKdo" ;snqKd kï ta flf,io hkak uyck;dj fjkqfjka Tjqka n,fha isáoa§ fy,s lsÍug fkdyels ùu .ek hï miq;eùul ud miqfõ' ud i;=j ;snQ f;dr;=re we;a;la jk;=re wo ojfia n,d ys£'

fulS mqj; miqmi l<la fidhd neÆjo Ôú; wjodku iy f;dr;=re ,nd .ekSfï oeä wjodku fy;=fjka tlS lrKdj fiùu b;d ukao.dó úh' tf,iu hful= wehs oeka ´jd lshkafka, hehs udf.ka úuish yel' ´jd uv, hehs ;jf;l= lshkq we;' tjka wfhl=g lSug we;af; .dÆ jrdhg f.dia g.a hd;%djl we;s kdúl wú .nvdj ldf.aoehs n,k f,ih'

Y%S ,xldj yryd hk keõ j, wú .nvd lsÍfuka furg rchg ,enqk uqo,a l,l mgka .sfha ldf.a mqoa.,sl idlal=jgoehs fidhk f,ih' ta .kqfokq ms,sn|jo l<la mqrd u fiõfjñ' fïjd ms,sn|j okakd fndfydafofkl= fuys fldfukagq ìhlska f;drj m< lrkq we;ehs u wfmalaId lruq' ulaksidoh;a fï .ek okakd kuq;a f.daGdNh rdcmlaIg ;snQ nh ksid ksy`vj isá uf.a ñ;=rka rdYshla fuys we;'

-mqoa.,sl f*ianqla msgqfjka Wmqgd .;a;ls
-udOHfõ§ liqka mqiafifj,

Gossip Lanka News

Loading...
DESCRIPTION OF LINK DESCRIPTION OF LINK DESCRIPTION OF LINK DESCRIPTION OF LINK
Gossip-Lanka-Sinhala-News-Archive

Back to home page
Write comment - www.gossipsinhalanews.com


Gossip Lanka Sinhala News, Mini Gossip Sinhala, Photo Gallery, Gossip Lanka, 4-Waten, Unofficial_________
© 2014-2016 Gossip Sinhala News
Editor - Contact Here
___________________________________________________________________________________________________ Gossip Lanka Sinhala News is a Sri Lankan online news website with rich content of Sri Lankan and world news. 24 Hours sinhala news updates - breaking news from Sri Lanka. The exclusive Sri Lankan online news around the breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip lanka news, world gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, update throughout the day, include Sri Lanka news papers and news/gossip web sites.

Gossip Lanka Mini - Latest

Lowa Wata Videos

Ancient mysteries world

Find Us On Facebook

gossipsinhalanews official fb fan page
gossipsinhalanews official fb fan page

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below

gossipsinhalanews official fb fan page

Gossip Lanka Sinhala Stats