Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Advertisements

Unofficial Latest

4-Waten Latest

Contact Gossip Sinhala Editor

Gossip Lanka Photo Gallery

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Archive
Gossip-Lanka-Sinhala-News-Archive
Gossip-Lanka-Sinhala-News-Archive Gossip-Lanka-Sinhala-News-Archive

Gossip-Lanka-Sinhala-News-US-knew-flight-path-of-russian-jet-downed-by-Turkey-Putin-www.gossipsinhalanews.com
ìufy¿ reishdkq hdkh
hk .uka u. oekf.k ysáfha
weußldj ú;rhs''
talg ;=¾lsfhka .eyqfõ fldfyduo @
mqáka iS;, hqoaOhlg uq, mqrhs @

miq.shod reishdkq m%ydrl fcÜ hdkhla ;=¾lsh úiska ìufy<su;a iu.ska fndfyda msßila ta ms<sn|j l;dny lrkakg jQfha reishdj ;rï m%n, rglg fujka m%ydrhla t,a,lrkakg ;rï ;=¾lsh blauka jQfha wehso hk m%Yakh bÈßhg ;nñkqhs'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-UNP-activists-to-surround-Sirikotha!-www.gossipsinhalanews.com
weu;s f.d,a,kaf. uq¿ ikqyrhu
;u ;ukaf. wud;HxYj,
tl tl ;k;=rej,g odf.k'''
fjä lEfõ" ßudkaâ jqfka wms''
wmsg §mq we;s riaidjla kE''
tcdm l%shdldÍka isßfld;
jg,kak ierfihs''

hymd,k rch n,hg  m;a ù wjqreoaolg wdikak ld,hla .;jqjo" ;ukaj fkdi,ld yeÍu ms<sn|j l,lsÍug m;aù isák tcdm l%shdldÍka" ;u úfrdaOh yd wjkvqj mlaIfha j.lsjhq;a;kag oekaùu i|yd bÈß i;s foll ld,h ;=,§ tcdm uQ,ia:dkh jk isßfld; jeg,Sfï iQodkula mj;sk nj tcdm l%shdldßlfhl= mejiSh'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Downing-of-Russian-Su-24-looks-like-a-planned-provocation-Lavrov-www.gossipsinhalanews.com
;=¾ls foaYiSudj jeiqfjd;a
ISIS bjrhs''
reishdkq hdkh ìu fy<Su
ie,iqï l< l=ms; lsÍula''

;=¾lsh úiska reishdkq m‍%ydrl hdkdjla myr§ ìu fy<Su fmr ie,iqï lrk ,o l=ms; lrjkiq¿ C%shdjla nj fmfkkakg we;ehs reishdkq úfoaY wud;H i¾ð ,eõfrdõ mjid we;'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Termites-are-inside-the-government-Rajitha-www.gossipsinhalanews.com
nqoaOrla‌Å;," fidaudrdu,d
wo;a bkakjd''
wdKa‌vqj lk fõfhd bkafk
we;=f< ñi msg; fkdfõ
- weue;s rdð;

fï wdKa‌vqj lk fõhka isákafka wdKa‌vqj we;=<; ñi msg; fkdfõhEhs fi!LH" fmdaIK yd foaYSh ffjoH weue;s rdð; fiakdr;ak uy;d mejiSh'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Putin-takes-his-revenge:-Russia-unleashes-heavy-bombardment-on-region-held-by-Turkmen-rebels-www.gossipsinhalanews.com
urdoeuQ .=jka kshuqjd fjkqfjka
m,s .ekSu werfUhs'' 
SU-24 lvd jegqKq l,dmfha
;%ia; lKavdhï j,g oejeka;
m‍%ydrhla''

;=¾ls m‍%ydrl hdkd úiska t,a, l< ñihs, m%ydrhlska reishdkq Su-24 m‍%ydrl hdkh lvd jegqKq m‍%foaYfha ;‍%ia;jd§ lKavdhïj,g tfrysj oejeka; m‍%ydrhla t,a, lr we;ehs jd¾;d fõ'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-North-East-forest-reserve-still-under-threat-www.gossipsinhalanews.com
nÈhq¾§ka uq,;sõ jkfha ;j;a
wlalr 10438lg j. lshhs''
mßir weu;s ffu;%Smd,
ur kskafoa''

W;=re yd kef.kysr m,d;a folg wh;a jõkshdj" uq,;sõ" ukakdru yd wïmdr Èia;%slal j, msysá jk ixrlaIK fomd¾;fïka;=j hgf;a md,kh jk wdrlaIs; m‍%foaY 17 l jkdka;r wlalr 16500 la muK t<s fmfy<s lrñka w¨;ska ckdjdi msysgqùu yd j.d ìï jHdma; lsÍu kS;s úfrdaë f,i isÿ flfrñka mj;sk nj wm úiska isÿ l< wOHhkhlg wkqj wkdjrKh ù ;sfí' jk ixrlaIK fomd¾;fïka;=j ksyvj isáh § jk rlaIs; kjhl yd rchg wh;a jkdka;r m%foaY wgl fuu jkdka;r úkdYh isÿ flf¾' miq.sh rch mej;s iufha wdrïN jQ fuu oejeka; jk úkdYh j;auka rcfha md,kh hgf;a o wLKavj isÿ flfrñka mj;S'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-No-warnings-from-Turkish-jets-before-attack-Russian-Su-24-rescued-pilot-first-interview-www.gossipsinhalanews.com
Èú .,jd.;a
reishdkq kshuqjdf.ka
wdkafoda,kd;aul fy<sorjqla''
ùäfhda

miq.shod ;=¾lsh úiska myr§ ìu fy<kq ,enQ reishdkq SU-24 m‍%ydrl hdkh lsisúgl ;=¾ls .=jka iSudj W,a,x>kh fkdl< nj Èú .,jd.;a .=jka kshuq fldkaiagkaáka uqrdlaáka mjidhs'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Schools-in-northern-province-closed-today-www.gossipsinhalanews.com
isiqka l<yldÍ fj;ehs
W;=f¾ ish¿ mdi,a jid ouhs''
l¿ fldä Tijhs'' ish¿u fldá
ksoyia lrk f,i b,a,hs''
isxy, isiqka oeä wkdrlaIs;
;;ajhl''

W;=re m<df;a ishÆ mdi,a wo ^27& Èkfha jid oeóug mshjr .kakd f,ig W;=re m,d;a wOHdmk wud;HxYh úiska W;=f¾ ishÆu mdi,ays úÿy,am;sjrekag okajd we;'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Releasing-LTTE-detainees,-not-a-threat-to-national-security-Wijedasa-www.gossipsinhalanews.com

fldá iellrejka ksoyia
lrkafka ixys¢hdj we;s lrkak''
tal cd;sl wdrlaIdjg
;¾ckhla fkdfõ''
uyskao;a fldá ksoyia l<d''

t,a'á'á'B' ys;j;=ka hhs ielflfrk fou< cd;sl /|úhka ksoyia lsÍu cd;sl wdrlaIdjg ;¾ckhla fkdjk nj wêlrK iy nqoaOYdik wud;H úchodi rdcmlaI uy;d wjOdrKh lrhs'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Gov't-tax-reduces-cars-will-be-commercially-viable-by-2025-www.gossipsinhalanews.com
rù nÿ wvq l, jdyk
f,dfj;a kE''
t<solajkafk;a 2025§
- jdyk wdkhk iNdm;s

fujr whjefhka ksIamdok noao wvqfldg we;s jdyk j¾. ;ju f,dalfha lsisÿ rgl Ndú;d fkdjk tajd nj;a" uqo,a weu;sjrhd whjeh ilia fldg we;af;a 2025 jif¾ § t<s oelSug ;sfnk jdykj,g nj;a jdyk wdkhklrejkaf.a ix.ufha iuiNdm;s fldals, §lsßjej uy;d mejiSh'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Russia:-DefMin-release-scheme-of-Syrian,-Turkish-airspace-at-time-Su-24-was-downed-www.gossipsinhalanews.com
;=¾lsh reishdkq hdkdjg myrfok
;SrKh .;af;a ;;amr 17lskao@
;=¾lsfha fndrej udÜgqhs''
ùäfhda

;=¾ls F-16 m‍%ydrl hdkd úiska reishdkq Su-24 WmC%ñl m‍%ydrl hdkhla myr§ ìu fy,Su ms<sn|j forfÜ n,OdÍka tlsfklg mriamr l:d mjiñka isák nj jd¾;d fõ'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-SLFP-MPs-advised-not-to-attend-events-where-Mahinda-participates?-www.gossipsinhalanews.com
Y%S,ksm uka;%Sjrekg
uyskao iu. mkai,a hdu
;ykï flf¾''

fn,sw;a; m%foaYfha úydria:dkhl mej;s W;aijhlg tlafjñka ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d lshd isáfha ;%ia;jdoh je<elaùfï mk; hgf;a rKúrejka w;awvx.=jg .ekSu k;r l< hq;= njhs'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-World-war-III-a-possibility-as-Russia-Turkey-tensions-soar?-www.gossipsinhalanews.com

reishdkq hdkhg t,a,
l< m%ydrfhka f;jk
f,dal hqoaOh werfUhs''

fkafgda ixúOdkfha l=uk fyda idudðlhl= úiska <.§u fkafgda m‍%{ma;sfha 5jk j.ka;sh n,d;aul lsÍu i|yd fhdackd lrñka f,dalh f;jk f,dal hqoaOhlg f.k hkq we;ehs weußldkq .=jka úÿ,s jevigyka bÈßm;a lrkakl= jk .af,ka fnla mjid we;'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-We-commemorating-LTTE-“Maha-Viru-Day''-TNA-www.gossipsinhalanews.com
fyg ,laI .dkla tlaj
fldá úrejka iurkjd''
fmd,sishg kj;ajkak
yïn fjkafka kE''

ck;dj jeämqr .ejfik ;eka fidhñka fldá uyúre Èkhg W;=f¾ fmdaia‌g¾ .ihs''

hqoaOfhka ñh.sh fldá ;%ia;jdoSka isyslrñka fyg ^27 fjksod& uyúre Èkh W;al¾Yaj;a wkaoñka iurk nj fou< cd;sl ikaOdkfha W;=re m<d;a iNd uka;‍%S tï'fla' Ysjdð,sx.ï uy;d mjikjd' hdmkfha§ udOH yuqjla mj;ajñka Ysjdð,sx.ï uy;d lshd isáfha hqoaOfhka ñh.sh ;u {d;Ska iy ifydaorhska isyslsÍug fou< ck;djg whs;shla we;s njhs' tneúka fkdìhj fldá uyúre Èkh iurkakehs Ysjdð,sx.ï W;=re m<d;a jeishkaf.ka b,a,d isáfhah'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-President-Sirisena-telling-lies-for-protect-his-Mobitel-chairman-brother-www.gossipsinhalanews.com
ckm;s isßfiak ;u fldaáfha
u,hd fírd .ekSu i|yd
wf;a me,fjk flmam fl,S''
fukak idlaIs

ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d ;u fldaáfha u,hd fírd .ekSu i|yd wf;a me,fjk fí.,hla m%ldY lr ;sfí' miq.sh 21 fjksod zfjkil werUquz kue;s jev igykg meñKs ckdêm;sjrhdf.ka Wmq,a Ydka; ikakia., weiQ mekhlg ms<s;=re foñka Tyq lshd isáfha ;u u,hd fg,sfldï iNdm;sjrhd f,i fmr isá iNdm;sjrhd .;a jegqmg jvd i;hla j;a fkd.kakd njhs'


Gossip Lanka Sinhala News, Mini Gossip Sinhala, Photo Gallery, Gossip Lanka, 4-Waten, Unofficial_________
© 2014-2015 Gossip Sinhala News
Editor - Contact Here
___________________________________________________________________________________________________ Gossip Lanka Sinhala News is a Sri Lankan online news website with rich content of Sri Lankan and world news. 24 Hours sinhala news updates - breaking news from Sri Lanka. The exclusive Sri Lankan online news around the breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip lanka news, world gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, update throughout the day, include Sri Lanka news papers and news/gossip web sites.

Gossip Lanka Mini - Latest

Lowa Wata Videos

Find Us On Facebook

gossipsinhalanews official fb fan page
gossipsinhalanews official fb fan page

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below

gossipsinhalanews official fb fan page

Gossip Lanka News Hot

Gossip Lanka News jpk myhs'' ckm;sf.a l;djg uyskao W;a;r fohs''
Gossip Lanka News hqoaOh yd ;%ia‌;jdoh fkdy÷kk wÆ;a mrmqf¾ ld,lKaks''
Gossip Lanka News wdñ tlg .syska hqoaO lf,a fndalal= r;alrmq" l=l=,aÆ fldgjmq tjqka''
Gossip Lanka News ´k f.dfkl=g hqoaO lrkak mq¿jka fkaoehs weiQ m%YaKfhka lsßwe,a,g u, mkS''
Gossip Lanka News .ïmy foaYmd,k m%n,hdf.a ksjfia md;d,hkag iqmsß mdáhla''
Gossip Lanka News pkao%sldf.a l;dfjka fy,sjk uy cd;sfha wjidkh''

Gossip Lanka Sinhala Stats