Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Advertisements

Unofficial Latest

4-Waten Latest

Contact Gossip Sinhala Editor

Gossip Lanka Photo Gallery

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Archive
Gossip-Lanka-Sinhala-News-Archive
Gossip-Lanka-Sinhala-News-Archive Gossip-Lanka-Sinhala-News-Archive

Gossip-Lanka-Sinhala-News-ISIS's-20st-executioner-The-Bulldozer-brings-terror-to-captured-Iraqi-towns-www.gossipsinhalanews.com14 yeúßÈ orejdf.a w; mh
lmd oeuQ IS ixúOdkfha
wÆ;au jolhd zo nq,afvdai¾z
fukak ^PdhdrEm&

IS ixúOdkfha wÆ;au jolhd f,i zo nq,afvdai¾z kñka >d;lfhl= y÷kdf.k ;sfnkjd'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Sirasa-Maharaja-will-become-owner-of-floating-weapon-ship-business-www.gossipsinhalanews.com
mdfjk wú.nvd jHdmdrh
isrfia uyrdcdg''
rejka W.=,l" w¾cqk .sks msìhs"
wkqr fydß lihs''

fïjk úg wejka.d¾â fuß ghsïia wdh;kh úiska mj;ajdf.k hk mdfjk wú .nvd jHdmdrh úkdY fldg oud tu jHdmdrh isri uqo,d,s ls,S uyrdcd hg;g .ekSfï oejeka; fufyhqula l%shd;aulj mj;S'

fï jk úg;a z.af,dn,a fußghsï i¾úia m%hsfjÜ ,sñgâz keue;s wdh;kh yryd fuu wú.nvd mj;ajdf.k hdfï wjirh wdrlaIl wud;HxYfhka whÿï lsÍu isÿj ;sfí'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Failed-10000-grade-5-students-who-has-qualified-for-scholarships-www.gossipsinhalanews.com
YsIH;aj Èhhq;= <uhs
10"000la wiu;a lr,d''
orefjda nrm;< udkisl
ì| jeàul''

YsIH;aj,dNS orejkag uqo,a fï ola‌jd f.j,d kE''

my fYa%Ksfha YsIH;aj,dNSka ixLHdj 25"000 la‌ ola‌jd jeä lrk f,i ,xld .=re fiajd ix.uh wOHdmk weue;s wls, úrdþ ldßhjiï uy;df.ka b,a,Sula‌ lrhs' weue;sjrhdg ,smshla‌ hjñka tu b,a,Su lrk tu ix.uh tys fufiao i|yka lr we;'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Kotadeniyawa-'Konadaya'-was-a-hero-of-our-time-www.gossipsinhalanews.com
fldgfoKshdfõ fldKavhd
wfma ld,fha ùrfhls''

wysxil ñksiqka oyia .kkla nd,alj, t,a,d myr lEu" .=o ud¾.hg ñßia l=vq we;=¨ lsÍu wd§ fmd,sia jOysxidj, f.dÿre njg ks;sm;d m;afõ''

fiahd kï jQ fldgfoKshdfõ l=vd oeßh ¥IKh fldg >d;kh lf,a ‘fldKavhd’ fkdj Tyqf.a ifydaorhd hehs oeka lshkq ,efí' óg i;shlg fmr fmd,sish yd udOHj,g wkqj tu >d;kh lf,a fldKavhdh' fldKavhd tu >d;kh l, wdldrh mshjfrka mshjr úia;r lrk f;dr;=re fmd,sish úiska udOH fj; ,nd § ;snQ w;r udOH o fmd,a f.ä wl=frka th tf,iu jd¾;d lf,ah'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Dalit-woman-&-family-forcefully-stripped-naked-in-up-in-front-of-Police-www.gossipsinhalanews.com

fydrdg úreoaOj
mshjr fkd.;a;g fmd,sish
bÈßfha ksrej;a jqKq l;=ka
- ùäfhda

bkaÈhdfõ W;a;¾ m%foaYa ys fmd,sish iu.ska msßila we;slr.;a .egqula ms<sn|j jk ùäfhdajla fï jk úg wka;¾cd,hg tlalr ;sfnkjd'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-The-national-movement-starts-to-protect-motherland-www.gossipsinhalanews.comuõìu iq/lSfï
cd;sl jHdmdrh ìysfõ''

fouqyqka hqo wêlrKhla msysgqùfï ðkSjd fhdackdjg wdKavqj tl.ùfuka u;=j we;s nrm;< wjodkfuka rg;a" ck;dj;a .,jd .ekSfï uQ,sl wruqfKka zuõìu iq/lSfï cd;sl jHdmdrhz ìysj ;sfí' kdrdfyakamsg wNhdrdufha§ meje;s úfYaI idlÉPjlska wk;=rej fuu cd;sl jHdmdrh ks, jYfhka msysgqjd f.k we;'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Syrian-army-launches-ground-offensive-backed-by-Russian-air-strikes-will-'eliminate-terrorists'-www.gossipsinhalanews.com


reishdkq .=jka m%ydrj,ska miq
isßhdkq yuqod
ISIS ;%ia;hkag tfrys
oejeka; fufyhqula wrUhs''

i;shla mqrd t,a, lrk ,o reishdkq .=jka m%ydrj,ska wk;=rej ;SrKd;aul k.r iy m%foaY .Kkdjla h<s w;am;a lr.ekSfï wruqKska isßhdkq yuqodj oejeka; fufyhqula wdrïN lr we;ehs jd¾;d fõ'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-President-Sirisena-vows-to-continue-friendly-policy-toward-China-www.gossipsinhalanews.com
fld<U jrdh k.rh
bÈßhg lrf.k hkak
uu leu;shs'' Ökh iuÕ
in|;d j¾Okh lr.ekSu
wfmalaIdjhs - ckm;s

oekg bÈlsÍï w;aysgqjd we;s fld<U jrdh k.r ixj¾Ok jHdmD;sh Ökh iu. tlaj bÈßhg lrf.k hdug leue;af;ka miqjk nj ckm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d mjid ;sfí'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Russian-MoD-releases-video-of-ISIS-vehicles-being-deployed-close-to-mosque-www.gossipsinhalanews.com
ISIS ;‍%ia;hska isßhdkq ck;dj
m<syla f,i fhdod.ksñka
foajia:dk ;=, ieÕfõ''
ùäfhda

ISIS ;‍%ia;jd§ka bia,dñl foajia:dk ;=< ie.fjñka isßhdkq ck;dj m<syla f,i fhdod.ksñka isák nj reishdkq wdrla‍Il wud;HdxYh mjid we;'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Rosy-files-election-petition-requesting-recount-of-preferential-votes-www.gossipsinhalanews.com
frdaisf. ukdm fld,a,ld,o @
ysre‚ldg ukdm Pkao 9673lska
jeä fldg mß.Kl ð,audÜ
tlla od,d¨‍ ''
fld<U UNP wfmalaIlhka
21 fokdgu fkd;sis''

bl=;a uy ue;sjrKfha§ ;udg ,eì ;snQ Pkao w;s úYd, m%udKhla mß.Kl jd¾;d ieliSfï§ mlaIfha fjk;a wfmalaIlhkag tl;= ù we;s neúka fld<U Èia;%s;a tcdm wfmalaIlhkaf.a ukdm h<s .Kka lsÍug ue;sjrK flduidßiajrhdg ksfhda. lrkakehs b,a,d ysgmq md¾,sfïka;= uka;%SkS frdais fiakdkdhl uy;añh fYaIaGdêlrKhg fm;aiula f.dkq l<dh'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Sri lankan-women's-beat-another-sri-lankan-in-Kuwait-Video-www.gossipsinhalanews.com
l=fõÜ rfܧ ,xldfõ l;lg
wudkqIsl f,i myrfok
,xldfõu wh'' ùäfhda

.Dy fiaúldjla f,i l=fõÜ n,d .sh Y%S ,dxlsl ldka;djla weh fiajh lrk ksjfia u;= jQ .egÆjla fya;=fjka ;uka úfoia .; l< úfoia /lshd ksfhdað; wdh;kfha yjd,s kqjr msysá ld¾hd,h fj; meñKs wjia:dfõ tys fiajh i|yd isá fiiq Y%S ,dxlsl ldka;djka tu ldka;dj ysxikhg ,lalrk wdldrh fuf,i leurdjl igyka ù ;snqKd'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Pimp,-Gypsy,-Beggar,-Monkey-Parliament-speech-of-Wimal-www.gossipsinhalanews.com
zmsïmsfhda" wysl=KaÀlfhda"
ysÕkafkda" j÷frdaz wieì yrem ueo
ue;s ifí§ úu,af.ka
zwuqv n,ld" yxi mQÜgqz .ek
wmQre l:djla''

bÈß wh-jefhka fmdfydr iykdOdr lmd yeÍfï iQodkula ;sfíoehs cd;sl ksoyia fmruqfKa kdhl" md¾,sfïka;= uka;‍%S úu,a ùrjxY uy;d md¾,sfïka;= l,a ;eîfï újdofha§ m‍%Yak lr isáfhah'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-We-can-stop-wepons-supply-of-ISIS-says-Russia-www.gossipsinhalanews.com

isßhdkq uqyqfoa reishdkq
yuqod jdä ,d .kS''
ISIS ;‍%ia;hskag wú iemhqu
wvd, fõ''

isßhdj fj; wjYH wú wdhqO ref.k taug wdjrKhla f,i isßhdkq fjrf<a kdúl ndOlhla fh§u i|yd reishdkq kdúl yuqodj fhoùfï yelshdjla mj;sk nj reishdkq rdcH vQudfõ wdrla‍Il lñgq m‍%Odks õ,eÈó¾ fldfudfhfvdõ mjid we;ehs jd¾;d fõ'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Navy-investigates-ship-carrying-weapons-seized-off-Galle-www.gossipsinhalanews.com
wúwdhqO 800 lg jvd /f.k
.d,a, jrdhg meñK ;snQ
wejka.dâ kej .ek mÍlaIK
kdúl yuqodjg''

wúwdhqO 800 lg jvd /f.k .d,a, jrdhg meñK ;snQ Y%S ,xld Ismska iud.fï tacka;hkajk fudaIs*a iud.ug wh;a wejka.dâ fk!ldj iïnkaO mÍlaIK lghq;= lrf.k hdu i|yd Y%S ,xld kdúl yuqodjg ndr l< nj jrdh yd kdúl lghq;= wud;H w¾cqk rK;=x. uy;d mjihs'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Another-murder-allegations-against-Mp-Janaka-Bandara-www.gossipsinhalanews.com
uka;%S ckl nKavdrg tfrysj
;j;a ñkSuereï fpdaokd folla''
vhia iy ¥,aj, >d;khg;a
ku .Efõ'' frday,a .;ù isák
uka;%Sjrhdg widOHhsÆ''

ysgmq weue;s md¾,sfïka;= uka;%S ckl nKavdr f;kakfldaka uy;d úiska miq.sh 2000 jif¾§ mqoa.,hka fofokl= fjä ;nd >d;kh lf<a hehs ryia fmd,sishg ;j;a meñKs,a,la ,eî ;sfí'


Gossip Lanka Sinhala News, Mini Gossip Sinhala, Photo Gallery, Gossip Lanka, 4-Waten, Unofficial_________
© 2014-2015 Gossip Sinhala News
Editor - Contact Here
___________________________________________________________________________________________________ Gossip Lanka Sinhala News is a Sri Lankan online news website with rich content of Sri Lankan and world news. 24 Hours sinhala news updates - breaking news from Sri Lanka. The exclusive Sri Lankan online news around the breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip lanka news, world gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, update throughout the day, include Sri Lanka news papers and news/gossip web sites.

Gossip Lanka Mini - Latest

Lowa Wata Videos

Find Us On Facebook

gossipsinhalanews official fb fan page
gossipsinhalanews official fb fan page

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below

gossipsinhalanews official fb fan page

Gossip Lanka News Hot

Gossip Lanka News jpk myhs'' ckm;sf.a l;djg uyskao W;a;r fohs''
Gossip Lanka News hqoaOh yd ;%ia‌;jdoh fkdy÷kk wÆ;a mrmqf¾ ld,lKaks''
Gossip Lanka News wdñ tlg .syska hqoaO lf,a fndalal= r;alrmq" l=l=,aÆ fldgjmq tjqka''
Gossip Lanka News ´k f.dfkl=g hqoaO lrkak mq¿jka fkaoehs weiQ m%YaKfhka lsßwe,a,g u, mkS''
Gossip Lanka News .ïmy foaYmd,k m%n,hdf.a ksjfia md;d,hkag iqmsß mdáhla''
Gossip Lanka News pkao%sldf.a l;dfjka fy,sjk uy cd;sfha wjidkh''

Gossip Lanka Sinhala Stats