Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

Advertisements

Unofficial Latest

4-Waten Latest

Contact Gossip Sinhala Editor

Gossip Lanka Photo Gallery

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Archive
Gossip-Lanka-Sinhala-News-Archive
Gossip-Lanka-Sinhala-News-Archive
Gossip-Lanka-Sinhala-News-Archive

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Second-suspect-in-Eknaligoda-case-Lieutenant-Colonel-Proboda-granted-bail-www.gossipsinhalanews.com
tla‌ke,sf.dv isoaêhg udi
09la‌ muK kvqjla‌ ke;sj r|jd
.;a Æ;skka l¾k,a  m%fndaOg wem''
;%ia‌;jdoh je<ela‌ùfï kS;sh
hgf;a /|jqï ksfhda. f.k udi
03la‌ ryia‌ fmd,sisfha r|jd
f.k m%Yak lr,d''

udOHfõ§ m%.S;aa tla‌ke,sf.dv meyer f.k f.dia‌ w;=reoka l<ehs lshk isoaêh iïnkaOfhka rla‍Is; nkaOkd.dr.; lr isá hqo yuqodfõ nqoaê wxYhg wkqhqla‌;j tys 02 jeks wKfok ks,Odßhd jQ Æ;skka l¾k,a m%fndaO isßj¾Ok remsh,a ,la‍I 05 l uqo,a fyda iy;sl wemhla‌ u; uqod yeÍug fydaud.u ufyia‌;%d;a rx. Èidkdhl uy;d Bfha ^27 od& ksfhda. lf<ah'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Car-dream-blurred:-Vehicle-price-increased-again-www.gossipsinhalanews.com

jdyk ySk Wvq hálre fõ''
Prius noao ,la‍I 72hs''
X-trail noao ,la‍I 80hs''
;%Sfrdaoj,g;a noao ,la‍I
lrhs''

Bfha uOHu rd;‍%sfha isg nÿ by, keùu ksid furg fj<|fmdf,a jdyk ñ, úYd, jYfhka by, hk nj ,xld jdyk wdkhklrejkaf.a ix.uh mjihs'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Beaten-and-took-out-Sinhala-teachers-in-a-Madawala-muslim-school-www.gossipsinhalanews.com
zzuvj, uoSkdzz cd;sl mdif,a
isxy, .=rejrekag l=Kq ì;a;r"
fmdÆ myr § mkakd .kS''
mdi,g 100] uvj, m%foaYfha
uqia,sï .=rejreka muKla fhdok
f,i b,a,hs'' ùäfhda

uykqjr j;af;a.u wOHdmk l<dmhg wh;a uvj, k.rfha iqm%isoaO uqia,sï mdi,l isxy, .=rejrekag myr §ula isÿj we;ehs jd¾;d jkjd'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Woman-escapes-keep-childs-alone-in-home-after-kill-her-husband-Update-www.gossipsinhalanews.com
ieñhd urd ore fofokd w;yer
m,d .sh lE.,a‍f,a uj ßudkaâ''
ur,d ;sfhkafk jDIK
fldaIj,g myr §,d''
orejka megõ fofokd r;akmqr
<ud ksjdihg''

ish ieñhdf.a ysig fud,a.ilska myr§ orejka fofokdo ksjfia ;ks lr m,d.sh lE.,a," fn,s.," yka;dkdf.dv foore uj ,nk ui 8 jeksod f;la rlaIs; nkaOkd.dr .; lrk f,i;a orejka fofokd r;akmqr <ud ksjdihlg fhduq lrk f,i;a lE.,a, ufyia;%d;a .hdka ó.yf.a uy;d Bfha ^26& ksfhda. lf<ah'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Few-politicians-trying-to-release-three-illegally-vehicles-from-customs-www.gossipsinhalanews.com
kS;s úfrdaê jdyk ;=kla
f¾.=fjka uqod.kak foaYmd,lfhda
lsysm fofkla oeä igkl''
uqod.;af;d;a rchg wysujk
uqo, remsh,a ,laI 600''

bÈlsÍï WmlrK f.kajk uqjdfjka fm!oa.,sl wdh;khla‌ úiska furgg f.k wd lkafÜkrhla‌ ;=< ;snQ kshñ; ld,h bla‌ujQ ^ksIamdÈ; jif¾ isg jir ;=k bla‌ujQ& remsh,a ,la‍I 200la‌ muK jákd jdyk ;=kla‌ uqodyeÍu i|yd foaYmd,k{hka lsm fokl= È.ska È.gu f¾.=jg n, lrñka isák nj wkdjrKh fõ'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Woman-catches-suspect-who-came-to-rape-her-www.gossipsinhalanews.com
ldka;djla ;udg w;jr lsÍug
meñKs iellreg nv msfrkak
.=á neg § fmd,sish fj;
weof.kf.dia ndr fohs''

.d,a, k.rfha bÈlr ;sfnk fjila‌ f;drK krUd wdmiq ksjig heu i|yd nia‌ kej;=ïm<g meñK isá ldka;djlg ,sx.sl w;jr lsÍug ;e;a l< mqoa.,hl=g tu ldka;dj úiska u myr § fu,a, lr fmd,sish fj; /f.kú;a ndr § ;sfí'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Ampitiya-Sumanarathana-thero-slams-Eastern-Province-CM-over-Sampur-incident-www.gossipsinhalanews.com
wïmsáfha yduqÿrefjda
kef.kysr uy weu;s
fidhd h;s''
lK r;afjkak wuq
isxyf,ka lshd ths'' ùäfhda

kef.kysr uy weu;s kiS¾ wyuÙ uy;d úiska yuqod ks,Odßfhl=g m‍%isoaêfha wmydi lsÍu iïnkaofhka úfrdaOh m, lsÍu i|yd Bfha Èkfha kef.kysr m<d;a Wm m‍%Odk ix>kdhl mQcH wïmsáfha iqukr;k ysñhka we;=¨ msßila uy weu;sjrhdf.a ksjig .shy'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Sri-Lanka's-history-to-be-written-back-Northern-Provincial-Council-www.gossipsinhalanews.com
Y%S ,xld b;sydih kej;
,súh hq;=hs''
Y%S ,xldj f*vr,a Y%S ,xld
ckrch f,i kï l< hq;=hs''

fmd,sis folla‌ - l÷lrh i|yd l,dmSh ljqkais,hla‌''
bvï fmd,sia‌ n,;, iys; m%dka; md¾,sfïka;=jla‌''
W;=re m<d;a iNdfjka Wu;= fhdackd ud,djla‌''

W;=re kef.kysr i|yd bvï yd fmd,sia‌ n,;, iys; m%dka; md¾,sfïka;=jla‌ iy ia‌jdëk uqia‌,sï l,dmSh ljqkais,hla‌ ,ndÈh hq;= njg ola‌jk foaYmd,k úi÷ï ud,djla‌ W;=re m<d;a iNdj fmf¾od ^25 od& m%ldYhg m;a lr we;'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Eastern-province-CM's-action-part-of-"Project-to-demoralize-war-heroes"-Mahinda-www.gossipsinhalanews.com
yuqodfõ Ôj.=Kh fu;rï
is¢kafka wehs''
uy weu;s rKúrejkag wmydi
l,dg uyskaog ßfoa''
fujeks isoaêhla h<s we;s fkdùug
wdKavqj j.n,d.; hq;= nj lshhs''

kef.kysr m<d;a uy weu;sjrhd úiska m%isoaO /iaùul§ kdúl yuqod ks<Odßfhl=g wjuka lsÍu lsisfia;au isÿfkdúh hq;a;la nj ysgmq ckdêm;s" md¾,sfïka;= uka;%S uyskao rdcmlaI uy;d mjihs'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Daughter-rapes-by-father-and-his-friends-over-a-12-years-www.gossipsinhalanews.com
uj úfoia .;jQ miq mshd
jir fod<yla ;siafia ÈhKsh
wUqj lrf.k b|,d''
ksjig tk mshd.a ñ;=rkq;a
È.ska È.gu wehj ¥IKh lr,d''
;reKsh .eí .;a wjia:d lSmhloSu
.íid lrj,d''

jir 12 la ;siafia 28 yeúßÈ ;u ÈhKsh ¥IKh l< msfhla we;=¿ isõ fofkla ielmsg w;awvx.=jg f.k wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka miqj fuu ui 30 jk od olajd rlaIs; nkaOkd.dr .;lr ;sfnkjd'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Judge-Thilina-Gamage-to-JSC-against-Judge-Gihan-Pilapitiya?-www.gossipsinhalanews.com
kvqjla f.dkq fkdlr"
kvqjl iellrefjl= f,i
kï fkdlr ;s,sK .uf.ag
is;dis ksl=;a lr,d''
úksiqre ms,msáhg tfrysj úksiqre
;s,sK wêlrK fldñiug @

fld<U m%Odk ufyaia;%d;a .sydka ms,msáh uy;dg tfrysj wêlrK fiajd fldñiu fj; meñKs,s lsÍug úksiqre ;s,sK .uf.a uy;df.a kS;S{jre idlÉPd lrñka isák nj oek .ekSug ;sfí'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Wimal-revealed-about-an-antiquities-robbery-in-the-museum-www.gossipsinhalanews.com
lgqf.hs uy oj,a
mqrdjia;= uxfld,a,hla
- úu,a fy,s lrhs

cd;sl fl!;=ld.drfha ;ekam;alr ;snQ cd;sh i;= wñ, fl!;=l jákdlulska hq;a nqÿ ms<suhla n,y;aldrfhka /f.k f.dia miqj th lvd ì| oeuQ wr,sh.y ukaÈrfha msßig tfrysj mqrdúoHd mk; hgf;a jydu kS;sh C%shdfõ fhdojk f,i cd;sl ksoyia fmruqfKa kdhl" md¾,sfïka;= uka;‍%S úu,a ùrjxY uy;d ;rfha b,a,d isáhs'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Navy-took-a-strong-action-against-Eastern-Province-CM-Nazeer-Ahamed-www.gossipsinhalanews.com
kef.kysr uy weu;sg hqo"
.=jka" kdúl lsisÿ l|jqrlg
we;=¿ùu ;ykï flf¾''
kdúl yuqodj kef.kysr uy weu;sg
ks, jYfhka úfrdaOh olajhs''

;%sl=Kdu,h idïmQ¾ uy úÿy‍f,a meje;s W;aijhla w;rjdrfha kdúl yuqod lms;dkajrhl=g b;d my;a whqßka neK jeÿKq kef.kysr uy weue;s kiS¾ wyuâ uy;dg Y%S ,xld kdúl yuqod l|jqrej,g we;=¿ùu Bfha ^25& isg ;ykï l< nj kdúl yuqodm;s jhsia woañrd,a rúkaø úfÊ.=Kr;ak uy;d mejeiSh'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Main-suspect-arrested-over-Chavakachcheri-explosives-haul-www.gossipsinhalanews.com
pdjd fndaïnfha m%Odk iellre
fldá kdhl wdojka udia‌g¾
ráka mkskak yooa§ w;awvx.=jg''
m%n, fmf<a fldá kdhlhka we;=¿
fldá idudðlhka 20 fofkl=
fndaïn isoaêhg oekg w;awvx.=fõ''

pdjdlÉfÉßh m%foaYfha ksjil urdf.k uefrk fndaïn we÷ï lÜ‌g, we;=¿ wú wdhqO f;d.hla‌ iÕjd ;eîfï isoaêhg iïnkaO m%Odk iellre nj lshk ysgmq fldá kdhlhl= jk wdojka udia‌g¾ kue;a;d ;%ia‌;jd§ úu¾Yk tallh u.ska w;awvx.=jg f.k we;'

Gossip-Lanka-Sinhala-News-Report-on-CM-threatening-navy-officials-handed-over-to-President-Karunasena-www.gossipsinhalanews.com
kef.kysr uyweu;s neK jeoSu
.ek kdúl yuqodj ,ndÿka ,shú,a,
ckdêm;sjrhdg ndrÿkakd''
ckm;s ;SrKhla .kshs
- wdrlaIl f,alï

kef.kysr uyweu;sjrhd úiska kdúl yuqod ks,Odßfhl=g neK je§fï isoaêh iïnkaOfhka jk jd¾;djla ckm;s ffu;%smd, isßfiak uy;dg ndrÿka nj wdrlaIl f,alï lreKdfiak fyÜáwdrÉÑ uy;d mjihs'


Gossip Lanka Sinhala News, Mini Gossip Sinhala, Photo Gallery, Gossip Lanka, 4-Waten, Unofficial_________
© 2014-2016 Gossip Sinhala News
Editor - Contact Here
___________________________________________________________________________________________________ Gossip Lanka Sinhala News is a Sri Lankan online news website with rich content of Sri Lankan and world news. 24 Hours sinhala news updates - breaking news from Sri Lanka. The exclusive Sri Lankan online news around the breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip lanka news, world gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, update throughout the day, include Sri Lanka news papers and news/gossip web sites.

Gossip Lanka Mini - Latest

Lowa Wata Videos

Ancient Mysteries of the World

Find Us On Facebook

gossipsinhalanews official fb fan page
gossipsinhalanews official fb fan page

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below

gossipsinhalanews official fb fan page

Gossip Lanka Sinhala Stats

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...